IMS / Hallintastrategiat

Riskien hallintastrategiat
A
Written by Annika
Updated 2 years ago

Tässä ohjeessa on kuvattu, mitä riskien eri hallintastrategiat tarkoittavat käytännössä.

Ohje on tarkoitettu: IMS-käyttäjät, jotka lisäävät tai katselmoivat riskejä ohjelmistossa.

Ratkaisu:

Riskien hallintastrategiat IMS-ohjelmistossa ovat seuraavat: poistetaan, vähennetään, siirretään, pidetään, tavoitellaan, lisätään ja luodaan. Lista riskien hallintastrategioista ei ole muokattavissa.

 Mikäli hallintastrategiaa ei määritellä, löytyy riski oman riskiluokkansa lisäksi ”Määrittelemätön”-riskiluokasta.

 

Mitä näillä hallintastrategioilla tarkoitetaan?

Uhkiin liittyvät hallintastrategiat:

Poistetaan: Uhan toteutuminen estetään täysin, jolloin uhka ei koskaan toteudu. Esim. vaaratilanteita aiheuttava leikkuri poistetaan käytöstä tai väärän tiedon syöttäminen järjestelmään estetään mekaanisesti.

Vähennetään: Uhan todennäköisyyttä tai vaikuttavuutta vähennetään, jolloin uhka kokonaisuutena pienenee. Esim. otetaan käyttöön suuremmat ylivuotoaltaat öljysäiliön alle (vähentää öljyvuodon vaikuttavuutta jos se toteutuu) tai sovitaan, ettei tiettyjä töitä saa koskaan tehdä yksin (yhdessä tehdessä uhan todennäköisyys on pienempi).

Siirretään: Siirretään uhka toiselle toimijalle, jolla on paremmat valmiudet hallita se. Esim. arvotavaran kuljettamiseen valitaan siihen erikoistunut toimija.

Pidetään: Hyväksytään uhka sellaisena, kuin se on. Eli toisin sanoen päätetään, että riski on hyväksyttävä.

 

Mahdollisuuksiin liittyvät hallintastrategiat:

Tavoitellaan: Mahdollisuus on olemassa ja sitä tulisi tavoitella. Lisätään mahdollisuuden toteutumisen todennäköisyyttä.

Lisätään: Mahdollisuus toteutuu jo nyt, mutta voisi toteutua enemmänkin. Lisätään siis mahdollisuuden vaikuttavuutta.

Luodaan: Mahdollisuus on teoreettinen, mutta ei vielä olemassa. Luodaan mahdollisuus, jotta sitä voidaan hyödyntää.

Did this answer your question?